Eska

Standardi (pojam)

Standard je dokument utvrđen konsenzusom i donet od priznatog tela kojim se za opštu i višekratnu upotrebu utvrđuju pravila, smernice ili karakteristike za aktivniosti ili njihove rezultate radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti u određenoj oblasti. Standardi koji su usvojeni na međunarodnom nivou imaju oznaku ISO (međunarodna organizacija za standardizaciju), a ako su usvajani u Evropi imaju oznaku EN (evropske norme). Standardi koje definiše i usvaja Republika Srbija imaju oznaku SRPS i izdaje ih Institut za standardizaciju.

Primena standarda u praksi, omugućava privrednim organizacijama za uspešno konkurisanje na tenderima i javnim nabavkama.

Izdvojićemo neke od međunarodnih standarda koji su najčešće u upotrebi i koje Eska System Consulting uspešno implementita u privrednim organizacijama:

Scroll