Eska

SRPSKI ZNAK USAGLAŠENOSTI     

 

Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09) propisano je daproizvođač stavlja znak usaglašenosti na proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

 

                                           

 

Način i upotreba znakova usaglašenosti propisana je Pravilnikom o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti (“Službeni glasnik RS“, broj 25/10).

Na proizvod koji nije usaglašen sa propisanim zahtevima, odnosno na proizvod za koji nije propisano stavljanje znaka usaglašenosti, zabranjeno je stavljati znak usaglašenosti.

Srpski znak usaglašenosti je jedina oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji usaglašen sa zahtevima iz srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njegovo stavljanje.

Srpski znak usaglašenosti stavlja proizvođač, odnosno njegov zastupnik, ili uvoznik ako je to utvrđeno tehničkim propisom, posle sprovedenog ocenjivanja usaglašenosti.

 

                                             

 

Trougao sa „3-A“ je srpski znak usaglašenosti. Proizvođači i trgovci, koji svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije, su obavezni da prodaju proizvode (na koje se odnose tehnički propisi Republike Srbije) sa znakom usaglašenosti Republike Srbije.

eska-system-consulting

 

Znaki usaglašenosti („3-A“) garantuje potrošačima da je proizvod usaglašen sa svim zahtevima jednog ili više standarda koji se odnose na taj proizvod. Drugim rečima, on garantuje da je proizvod bezbedan za upotrebu, kao i za životnu sredinu.

Eska System Consulting izrađuje kompletnu dokumentaciju za stavljanje „3-A“ znaka na proizvod:

  • Analizu rizika;
  • Tehničku dokumentaciju proizvoda;
  • Uputstvo za upotrebu proizvoda;
  • Deklaraciju o usaglašenosti.

Scroll