Eska

Bezbednosni list (lična karta hemikalije) je dokument koji pruža informacije o opasnostima koje nosi hemikalija što omogućuje njeno bezbedno korišćenje a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Prvenstveno je namenjen profesionalnim korisnicima. Bezbednosni list mora biti napisan na srpskom jeziku u formi koja je usklađena sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista. Podaci sadržani u njemu moraju biti konkretni i jasni. Ovaj dokument je podložan promenama u zavisnosti od novih saznanja o opasnoj hemikaliji na koju se odnosi. Upravo iz tog razloga, bezbednosni list mora imati datum izrade odnosno revizije.

Scroll