Eska

ISO 26000:2010 - Uputstvo o društvenoj odgovornosti. Ovaj međunarodni standard daje uputstva za sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, u vezi sa konceptima, pojmovima i definicijama koje se odnose na društvenu odgovornost, pozadinom, trendovima i karakteristikama društvene odgovornosti, principima i praksama koji se odnose na društvenu odgovornost, osnovnim temama i pitanjima koja se odnose na društvenu odgovornost;, integrisanjem, primenom i promovisanjem društveno odgovornog ponašanja u celoj organizaciji i preko njenih politika i prakse, u sferi njenog uticaja, identifikacijom i angažovanjem nosilaca interesa i saopštavanjem opredeljenja, učinka i drugih informacija koje se odnose na društvenu odgovornost. Namera ovog međunarodnog standarda je da pomogne organizacijama da daju svoj doprinos održivom razvoju. Treba da ih podstakne da učine više od onoga što podrazumeva puko poštovanje zakona, istovremeno imajući u vidu da je pridržavanje zakona suštinska obaveza svake organizacije i ključni deo njihove društvene odgovornosti. Standard treba da unapredi opšte razumevanje u oblasti društvene odgovornosti i da dopuni druge instrumente i inicijative u pogledu društvene odgovornosti, a ne da ih zameni. Preporučljivo je da u primeni ovog međunarodnog standarda organizacija uzme u obzir društveni, ekološki, pravni, kulturni, politički i organizacioni pluralizam, kao i razlike u ekonomskim uslovima, a da pri tom bude dosledna međunarodnim normama ponašanja. Ovaj međunarodni standard nije standard sistema upravljanja. On nije namenjen niti pogodan za sertifikacione i regulatorne svrhe niti za korišćenje prilikom ugovaranja. Svaka ponuda da se izda sertifikat za ISO 26000 ili svaka tvrdnja o posedovanju sertifikata za ISO 26000 predstavljali bi netačno predstavljanje namere i svrhe ovog međunarodnog standarda i njegovu zloupotrebu. Pošto ovaj međunarodni standard ne sadrži zahteve, takva sertifikacija ne bi bila dokaz saobraznosti sa ovim međunarodnim standardom. Ovaj međunarodni standard treba da organizacijama pruži uputstva koja se tiču društvene odgovornosti i može da se koristi kao deo aktivnosti u sklopu javne politike.

Scroll