Eska

 

 

ISO 22000 je međunarodni sveobuhvatni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane. On definiše set opštih zahteva za zdravstvenu bezbednost hrane koji se odnose na sve organizacije u lancu hrane. Ovi zahtevi su navedeni u delovima 4, 5, 6, 7 i 8 standarda ISO 22000. Priznati širom sveta, ovi univerzalni standardi harmonizuju ključne zahteve i prevazilaze teškoće različitih standarda vezanih za zdravstvenu bezbednost hrane u pogledu regiona, zemlje, aktivnosti organizacije i vrste hrane.Ako je organizacija deo lanca ishrane, ISO 22000 zahteva učvršćivanje sistema menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane (FSMS), i korišćenje ovog sistema kako bi se osiguralo da prehrambeni proizvodi ne izazovu štetne efekte po ljudsko zdravlje. Zahtevi ISO 22000 se mogu primeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata proizvođače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane.

Organizacije su svesne potrebe da se demonstrira i obezbedi dokaz njihove sposobnosti da proizvedu bezbednu hranu. ISO 22000 će pomoći ovim organizacijama da učvrste FSMS i da ga primene u postrojenjima za proizvodnju hrane sa unapređenim i ažuriranim sistemom FSMS. Ovaj standard promoviše usklađivanje proizvoda i usluga sa internacionalnim standardima, obezbeđivanjem uverenja o kvalitetu, sigurnosti i pouzdanosti.

ISO 22000 standard teži da definiše zahteve menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane koje bi kompanije trebalo da ispune i prevaziđu kako bi bile usklađene sa regulativama vezanim za zdravstvenu bezbednost hrane širom sveta. Namera je da to bude jedan standard koji sadrži sve potrebe konzumenata i tržišta. On ubrzava i pojednostavljuje procese bez ugrožavanja ostalih sistema menadžmenta kvaliteta ili zdravstvene bezbednosti. ISO 22000 koristi opšte priznate metode menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane, kao što je interaktivna komunikacija putem lanca hrane, menadžmenta sistema, kontrole rizika po zdravstvenu bezbednost hrane kroz PRP i HACCP planove, i neprestano poboljšanje, kao i periodično ažuriranje sistema menadžmenta.

Standard je postao neophodan zbog značajnog porasta bolesti koje su izazvane zaraženom hranom, kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Osim rizika po zdravlje, bolesti izazvane pokvarenom hranom mogu značajno povećati ekonomske troškove uključujući medicinske tretmane, odsustvo sa posla, isplatu osiguranja i zakonsku kompenzaciju. Kao rezultat toga, nekoliko zemalja je razvilo nacionalne standarde za snabdevanje bezbednom hranom, a pojedine kompanije i grupe u oblasti proizvodnje hrane su razvile svoje standarde ili programe za kontrolu svojih snabdevača
Dok se ISO 22000 može primeniti sam po sebi, on je kreiran da bude potpuno kompatibilan sa ISO 9001, a kompanije koje su već sertifikovane za ISO 9001 lako mogu proširiti svoju sertifikaciju na ISO 22000.

ISO 9001 za menadžment kvaliteta se ne bavi posebno zdravstvenom bezbednošću hrane. Kao rezultat toga, mnoge države (Danska, Holandija, Irska, Australija i dr.) su razvile neobavezne nacionalne standarde, kao i druga dokumenta kojima se specifikuju zahtevi kontrole za FSMS.

Scroll