Eska

EN ISO 3834 je međunarodni standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem, specificira zahteve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda, podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces, takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda. Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja. EN ISO 3834 „Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala“ se sastoji iz šest delova.

Scroll